Regulamin sklepu internetowego

Autor: Legal Geek

Regulamin to najważniejszy dokument w Twoim sklepie, ponieważ stanowi on treść umowy sprzedaży, którą zawierasz z kupującym.

Brak wymaganych przez prawo informacji może Cię wiele kosztować. Poniżej znajduje się lista najważniejszych obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta, a także z Twojej umowy z Blue Media.

Zgodnie z prawem swoich klientów powinieneś poinformować o:

  INFORMACJE OGÓLNE
 • Twoich danych identyfikujących, w szczególności o:
  • nazwie firmy,
  • organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także
  • numerze, pod którym Twoja firma została zarejestrowana,
 • adresie przedsiębiorstwa,
 • adresie poczty elektronicznej,
 • numerach telefonu lub faksu (jeżeli są dostępne), pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Tobą,
  REKLAMACJE
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adresy, o których mowa powyżej,
 • stosowanej przez Ciebie procedurze rozpatrywania reklamacji,

  Pamiętaj, żeby nie ograniczać konsumentowi prawa do reklamacji przez wprowadzenie do regulaminu niedozwolonych klauzul umownych, mogących wiązać się z karami dla Ciebie. Przykładem takiej klauzuli jest postanowienie warunkujące możliwość zgłoszenia reklamacji od posiadania paragonu. Ponadto warto wiedzieć, że nie możesz zmieniać ustawowych terminów związanych z reklamacją i na rozpatrzenie reklamacji zawsze masz do 14 dni. Wszelkie odstępstwa od tego będące niekorzystne dla konsumenta są nieważne i wiążą się z ryzykiem dla Ciebie,

 

 • obowiązku e-sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad,
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur (w tym informacja o europejskiej platformie ODR),
 • właściwym podmiocie do pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich (ADR), jeśli zgadzasz się na taki sposób rozpatrywania sporów. Rejestr podmiotów uprawnionych znajdziesz tutaj: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
Regulamin zgodny z prawem i wymogami Blue Media

Skorzystaj z Kreatora - dla Klientów BM specjalna oferta - 20% taniej.

Kod rabatowy: BMOXC4NT

  KOSZTY I PŁATNOŚCI
 • sposobie, w jaki będzie obliczana wysokość świadczenia, jeśli jego charakter nie pozwala na określenie jego wysokości przed zawarciem umowy,
 • sposobie i terminie zapłaty,
 • wszystkich dostępnych formach płatności, w tym o udostępnionych Instrumentach Płatniczych, a w szczególności obsługiwanych Kartach oraz PBL (Pay by link). Obowiązek ten może być  zrealizowany za pośrednictwem takiej treści:

„Dostępne  formy płatności:  Karty płatnicze  (Visa,  Visa  Electron,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy.”

 • Pamiętaj o zapisie dotyczącym Blue Media: „Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A.”
  REALIZACJA ZAMÓWIENIA (dostawa)
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Ciebie, w tym o:
  • oferowanych przez Ciebie metodach dostawy,
  • pełnych kosztach dostawy (możesz w regulaminie sklepu odesłać do właściwej podstrony w Twoim sklepie, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy),
  • ewentualnych ograniczeniach związanych z eksportem.
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy (Pamiętaj! Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od momentu dostarczenia produktu),

  Część dotycząca prawa odstąpienia od umowy jest bardzo ważna również dla Ciebie, ponieważ pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych kosztów. Pamiętaj, żeby przestrzegać praw konsumentów i uważaj, żeby nie wpisać do regulaminu niedozwolonych klauzul. Przykładowo: nie możesz wymagać od konsumenta zgłoszenia odstąpienia od umowy na formularzu,

 

 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, a zwłaszcza o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą

  Jeśli nie poinformujesz konsumenta o tych kosztach sam będziesz musiał je ponieść,

 

 

 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
DANE OSOBOWE

Ponadto poinformuj kupującego o:

 • tym, że to Ty jesteś administratorem jego danych osobowych,
 • celu zbierania danych,
 • prawie dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania,
 • dobrowolności albo obowiązku podania danych.
  UMOWY CZASOWE (nie dotyczy zwykłej umowy sprzedaży)

Jeśli poprzez Twój Serwis zawierane są również umowy niemające charakteru jednorazowego, takie jak np. umowa czasowa o dostęp do serwisu z muzyką online, poinformuj o:

 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu,
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.
  KARTY PŁATNICZE

Jeśli Twój serwis oferuje możliwość zapłaty za pomocą kart płatniczych, Twój regulamin musi ponadto zawierać następujące informacje:

 • Informacja o rozpoczęciu realizacji zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji / zaksięgowania środków na rachunku sklepu etc.
 • W przypadku odstąpienia od umowy informacja o zwrocie płatności na rachunek przypisany do karty płatniczej  Kupującego.
  • Obowiązek ten może być zrealizowany za pośrednictwem takiej treści:


  „W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.”

 • Informację na temat obsługiwanych typów kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
  POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta powinieneś przekazać konsumentowi również poniższe informacje – jeśli mają zastosowanie w Twoim przypadku, ale nie musisz tego zawrzeć w regulaminie (możesz umieścić je np. na dedykowanych podstronach w sklepie).

Chodzi tutaj o informacje o:

 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (jeśli takie są),
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim, jeśli taki stosujesz,
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na Twoje żądanie, jeśli ma to zastosowanie w Twoim przypadku,
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

Treści zostały opracowane na zlecenie Blue Media S.A. przez Legal Geek. Legal Geek jest nowoczesną firmą prawniczą, której usługi dedykowane są dla e-commerce, startupów oraz sektorów FinTech i ICT.